Меню

Новий Податковий Кодекс України

2  грудня  2010  року Верховна Рада України прийняла Податковий Кодекс України.  Податковий кодекс України («ПКУ») набуває чинності з 1 січня 2011  року (за виключенням деяких положень). Серед багатьох змін, ми б хотіли звернути Вашу увагу на наступне: набирає Розділ ІІІПКУ (     Податок на прибуток підприємств )  чинності з 1 квітня 2011 року.   Ставка податку на прибуток буде поступово знижена до 16% (з 1 квітня 2011 року – 23%; з 2012 р. – 21%; з 2013 р. – 19%; з 2014 р. – 16%). Оподаткований прибуток визначається шляхом зменшення суми  доходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів,робі та послуг та суму інших витрат звітного періоду (включаючи  амортизацію).

Доходи визначаються за методом нарахування (без врахування дати оплати).  Витрати,  що формують собівартість реалізованих товарів,  робіт або послуг визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, робіт або послуг. Інші витрати визнаються витратами того звітного періоду,   в якому вони були здійснені. Суми попередньої  (авансової) оплати товарів, робі та послуг не враховуються при визначенні доходів та витрат. Встановлено обмеження щодо віднесення до складу витрат витрати на придбання у нерезидента послуг з консалтингу, маркетингу,   реклами в обсязі,    що перевищує  4% доходу від реалізації продукції за попередній рік. Такі витрати також не враховуються у складі витрат,  якщо нерезидент має офшорний статус. Встановлено обмеження щодо віднесення до складу витрат роялті на користь нерезидента в обсязі, що перевищує 4% доходу від реалізації продукції за попередній рік. Також роялті не  включаються до складу витрат, якщо: нерезидент має офшорний статус; нерезидент не є бенефіціарним  (фактичним)   отримувачем (власником) роялті; роялті виплачуються нерезиденту щодо об’єктів, права інтелектуальної власності щодо яких вперше виникли у резидента України; та/або не резидентне підлягає оподаткуванню у відношенні роялті своїй державі. Встановлено обмеження щодо віднесення до складу витрат витрати, понесених на придбання у нерезидента послуг з інжинірингу в обсязі, що перевищує  5%   митної вартості імпортованого обладнання. Такі витрати також не враховуються у складі витрат, якщо: нерезидент має офшорний статус; та/або нерезидент не є бенефіціарним  (фактичним)  отримувачем відповідної плати. Встановлено заборону на віднесення до складу витрат витрати на придбання товарів, робіт або послуг (крім послуг у сфері інформатизації) у фізичних осіб-підприємців, що сплачують єдиний податок. Поворотна фінансова допомога,  отримана платником податку від нерезидента-учасника (акціонера) такого платника податку, не включається до складу доходів платника податку, у випадку повернення такої допомоги протягом 365 днів з дня її отримання. ПКУ передбачає 16 груп основних засобів та  6  груп нематеріальних активів. Кожен об’єкт амортизується окремо. ПКУ передбачає 5  методів для амортизації основних засобів та не матеріальних активів: прямолінійний; зменшення залишкової вартості прискореного зменшення залишкової вартості; кумулятивний; виробничий.  З 1  січня 2012   року платники податку будуть зобов’язані вести облік податкових різниць  (тобто,         різниць,  які виникають між оцінкою і критеріями визнання доходів, витрат,    активів, зобов’язань у бухгалтерському та податковому обліку). На період з  1     квітня  2011   року до  1   січня  2016   року буде  застосовуватися ставка 0% для платників податку на прибуток, у яких розмір до ходів за рік не перевищує 3 000 000  гривень при виконанні певних умов. Дана пільга не поширюється на певні види діяльності  (зокрема,     зовнішньоекономічну діяльність  (крім послуг у сфері інформатизації), операції з нерухомим майном та оптову торгівлю). Відповідно до ПКУ,  термін  «постійне представництво» також включає: будівельний майданчик,  будівельний,     складальний або монтажний об’єкт чи пов’язану з ними наглядову діяльність,  якщо тривалість робіт, пов’язана з таким майданчиком, об’єктом чи діяльністю, перевищує 6 місяців; або надання послуг (крім послуг з надання персоналу), у тому числі консультаційних, нерезидентом через співробітників або інший персонал,    найнятий ним для таких цілей,    але якщо така діяльність провадиться (в рамках одного проекту або проекту,  що пов'язаний з ним) в Україні протягом періоду або періодів, загальна тривалість яких становить більш як 6  місяців, у будь-якому дванадцятимісячному періоді.  ПКУ передбачає,      що діяльність,      яка має підготовчий або допоміжний характер,  не створює постійне представництво  для нерезидента. Особа (податковий агент)  має право застосувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку,передбачену відповідною податковою конвенцією, якщо нерезидент-отримувач доходу є бенефіціарним (фактичним) отримувачем  (власником) такого доходу.

З  1 січня  2011   року до  1   січня  2021   року звільняється від оподаткування прибуток суб’єкта господарської діяльності, отриманий від надання готельних послугу готелях категорій «п’ять зірок», «чотири зірки» і «три зірки». Податок на додану вартість з 1 січня 2014 року ставка ПДВ буде знижена до 17%. Консультаційні,        інжинірингові,       інженерні,       юридичні, бухгалтерські,     аудиторські,      актуарні,    послуги у сфері  інформатизації та послуги з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення не є об’єктом ПДВ. Уразі, якщо платник податку не включає у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму ПДВ на підставі отриманих податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати виписки податкової накладної.

ПКУ встановлює обов’язок реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних для тих продавців,  у яких сума ПДВ водній податковій накладній становить: понад 1 мільйоні гривень – з 1 січня 2011 року; понад 500 тисяч гривень – з 1 квітня 2011 року; понад 100 тисяч гривень – з 1 липня 2011 року; понад 10 тисяч гривень – з 1 січня 2012 року.  За певних умов,ПКУ передбачає можливість отримання автоматичного бюджетного відшкодування (за результатами камеральної перевірки).На несвоєчасно відшкодовані платникам суми ПДВ нараховується пеня на рівні  120%облікової ставки Національного банку України, встановленої на момент виникнення пені. Податок на доходи фізичних осіб ПКУ встановлює диференційну ставку податку на доходи фізичних осіб в залежності від розміру доходу – 15% та 17% (для доходу,   що протягом місяця перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на  1    січня звітного податкового року). Вказані ставки, як правило, застосовуються до резидентів та нерезидентів. Дивіденди будуть оподатковуватись за ставкою 5%. На дивіденди, що виплачуються фізичним особам, не нараховується авансовий внесок з податку на прибуток підприємств. Положення ПКУ щодо оподатковування процентів на поточний або депозитний рахунок (заставкою 5%) набирають чинності з 1 січня 2015 року.

Не оподатковується дохід, отриманий платником податку від продажу не частіше одного разу протягом податкового року житлового будинку,  квартири, садового (дачного)  будинку, а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі,  визначеної статтею  121      Земельного кодексу України залежно від її призначення, за умови перебування такого майна у власності платника податку понад 3 роки. Дохід,  отриманий від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об’єктів нерухомості або від продажу інших об’єктів нерухомості підлягає оподаткуванню заставкою 5% (15/17% для нерезидентів). Платник податку зобов’язаний подати річну податкову декларацію, зокрема, якщо: Отримано дохід від двох і більше податкових агентів у сумі, що перевищує 10 мінімальних зарплат за будь-який з місяців; або нерезидент набуває статус резидента. Інше штрафні санкції за порушення податкового законодавства за період з 1 січня по 30 червня 2011  року застосовуються розмірі не більше  1    гривні за кожне порушення. Фінансові санкції до платників податку на прибуток підприємств за порушення податкового законодавства за наслідками діяльності у другому і третьому кварталах 2011 року не застосовуються. ПКУ вводить поняття «фактичної перевірки», яка з здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об’єктів права власності  такого платника. Така перевірка здійснюється органом державної  податкової служби щодо дотримання порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій,ведення касових операцій,наявності ліцензій,  патентів,  свідоцтв,  виробництва та обігу  підакцизних  товарів, дотримання  роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).Фактична перевірка здійснюється без попередження платника податків (особи). Тривалість  фактичних  перевірок  не  повинна   перевищувати 10 днів.                                  

Яндекс.Метрика